Stichting Harambee - Opleiding voor jongeren in Kenia voor een beter toekomstperspectief
 

Stichting Harambee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-gegevens. Stichting Harambee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Harambee zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Stichting Harambee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Financieel administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de incasso overeenkomst;
 • Het informeren over bestedingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De incasso overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Harambee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode, Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Harambee opgeslagen ten behoeve van bovenge-noemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de incasso overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers en Bestuursleden

Persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuursleden worden door Stichting Harambee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan het beleid en de doelstelling van de stichting;
 • Het functioneren van de stichting;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming en schriftelijke toestemmingsverklaring;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Harambee de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode, Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Foto’s, film, video;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Harambee opgeslagen ten behoeve van bovenge-noemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men vrijwilliger en/of bestuurslid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Harambee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de abonnee d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het (digitale) aanmeldingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Stichting Harambee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Harambee opgeslagen ten behoeve van bovenge-noemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Harambee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Harambee de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • (zakelijk) Telefoonnummer;
 • (zakelijk) E-mailadres;
 • (zakelijk) website adres;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Harambee opgeslagen ten behoeve van bovenge-noemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in een verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoons-gegevens te waarborgen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van onze Harambee website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij u daarvoor toestemming heeft verleend.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Harambee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor financiële documenten en bijbehorende gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen, die namens Stichting Harambee van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als u voorheen toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Harambee

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  

 

 

Neem contact met ons op!

+31 (0)6 - 208 33587


harambee@live.nl